Obchodní a dodací podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro všechny dodávky a objednávky, pokud není písemně dohodnuto a potvrzeno jinak se společností Euro Air A/S, dále označované jen E/A.

Zákazníkovy objednávky nebudou považovány za závazné pro E/A, dokud zákazník neobdrží písemné potvrzení objednávky.
Stanovená cena je netto cena ex works (ze závodu), kromě obalových materiálů a poplatků.
Záruka na celou částku může být vyžadována kdykoliv, například formou bankovní garance.

E/A servis se týká pouze dílů, uvedených v potvrzení objednávky.

Jakékoliv nákresy, ilustrace a technická data v katalozích atd. jsou pouze k nahlédnutí a E/A  nenese zodpovědnost za jakékoliv chyby nebo nesprávné interpretace v tomto materiálu.

Vlastnictví všech výkresů, popisů, návrhů, specifikací, apod., které souvisí s nabídkami nebo dodávkami zůstávají majetkem E/A stejně jako veškeré know-how, technické a výrobní procesy vztahující se k designu a výrobě produktů E/A jsou  majetkem E/A. Nesmí být používány, kopírovány, reprodukovány, odevzdány nebo předloženy třetí straně bez souhlasu E/A.

 

Ceny

Všechny objednávky jsou registrovány za ceny platné k datu objednávky, pokud se nejedná o závaznou nabídku. Ceny jsou vypočítávány ex works (ze závodu) a vztahují se na měnu a výrobky a služby uvedené v potvrzení objednávky. Ceny jsou uvedeny bez DPH a balného a jsou založeny na směnných kurzech a cenách materiálů, nákladech na zaměstnance, nákladech na dopravu a poplatcích platných ke dni potvrzení objednávky.

Pokud ceny nabízené nebo dohodnuté dodávky vzrostou v důsledku cen nákladů, cen komodit, cenných kurzů, nákladů, cel, daní, poplatků apod. má E/A  právo upravit nabídnuté, nebo dohodnuté se zákazníkem, stejným procentním podílem, včetně celkové částky navýšení. Výše uvedené platí bez ohledu na to, zda je doručení obsaženo v ceníku který používá E/A. Pokud jde o dodávky zahrnuté v jednom z ceníků E/A, cena se stanoví na základě ceníku platného v době dodání. E/A si vyhrazuje právo uplatnit poplatky za odeslání nebo pozměnění menších objednávek.

Pokud by zákazník chtěl změnit objednávku / specifikace, zákazník pokryje související náklady v souladu s prohlášením společnosti E/A.

 

Platba

Není-li v potvrzení objednávky uvedeno jinak, platba bude netto a zaplacena v hotovosti při dodání.

Je-li překročen konečný termín platby, E/A bude účtovat úrokový poplatek z prodlení ve výši 2% za každý započatý měsíc.

Kupní cena je splatná, když je zásilka ohlášena k dodání.

Pokud zákazník neschválí zásilku, E/A má právo uložit a zajistit službu na náklady zákazníka. Pokud si zákazník, navzdory písemné žádosti nevyzvedne objednávku v průběhu 30 dní od odeslání písemné žádosti,  E/A bude mít právo prodat zboží jako zástupce zákazníka nejlepším možným způsobem, případně, pokud to není možné, zničit výrobek, zatímco celková kupní částka plus vzniklé náklady jsou automaticky splatné ihned. Pokud bylo dohodnuto, že kupní cena bude uhrazena ve formě splátek, E/A může považovat celkovou kupní cenu za nezaplacenou, pokud není splátka uhrazena včas. V případě dílčích dodávek musí být každá dodávka zaplacena. Platba po splatnosti je považována za závažné nedodržení podmínek, opravňující E/A k ukončení všech dalších dodávek jakož i nároku na okamžité uhrazení všech pohledávek, ať už splatných či nikoliv. Zákazník nesmí uplatnit žádné protinároky, pokud nejsou schváleny E/A.

 

Dodání

Dodávka se provádí ex works (ze závodu) v souladu s Incoterms 2020. Zásilky jsou zařizovány E/A na náklady a riziko zákazníka. Pojištění rizika zákazníkovy přepravy je zajištěno E/A  je-li tak dohodnuto písemně.

Doba dodání je stanovena společností E/A dle nejlepšího úsudku E/A v souladu s podmínkami, které existovaly v době vzniku smlouvy. Pokud se strany dohodly na datu dodání, dodávka do 1 týdne před anebo po stanoveném datu dodání je ve všech ohledech považována za včasné doručení.

E/A může požádat o odložení doručení, pokud zákazník vyžadoval změny objednávky, v případě vyšší moci, srov. položka 9., jakož i v případě, že práce na dodávce musí být pozastavena nebo zpožděna kvůli úředním jednáním.

Pokud je doručení výrazně zpožděno, může zákazník dohodu vypovědět písemným oznámením. Pokud se zpoždění týká zařízení vyrobených podle pokynů zákazníka, nebo pokud vzhledem k povaze zboží nemá E/A toto zboží obvykle skladem, dohoda smí být ukončena pouze tehdy, je-li prodlení delší než 4 týdny a pokud zákazníkovi způsobí zásadní nesplnění účelu, kvůli němuž zařízení kupuje. Za předpokladu, že zákazník může prokázat, že zpoždění je způsobeno chybami nebo zanedbáním ze strany E/A, a že zákazník utrpěl ztráty, je zákazník oprávněn nárokovat náhradu škody za ztráty, které mu vznikly. Odškodné však nesmí překročit 1% dohodnuté výše platby za jeden celý týden prodlení a může činit až 10% dohodnuté platby celkem.

Zákazník nemůže požadovat kompenzaci za prodlení za účelem pokrytí svých provozních ztrát, ztrátu zisku, denních pokut nebo jiných nepřímých ztrát.

Pokud zákazník požaduje balné, nebo pokud E/A považuje použití obalového materiálu za nezbytné kvůli zajištění bezpečnosti dodávky, zákazník hradí všechny související náklady. Obaly nelze vrátit. Budou uplatněny E/A skladovací podmínky zaslané spolu s potvrzením objednávky. 

 

Závady

Po doručení musí zákazník okamžitě a ne později než do 3 dnů od data obdržení výrobku zboží zkontrolovat, jak je vyžadováno za účelem řádného komerčního využití.

Pokud si zákazník přeje upozornit na závadu, musí o tom informovat E/A  hned, jakmile je závada objevena, zároveň specifikovat, o jakou závadu se jedná. Pokud zákazník vadu objeví a nepodá stížnost, není možné tak učinit později. Vrácení zboží je možné až po předchozím podepsání písemné dohody.

Poruchy a/nebo vadné záruky při dodání

Pokud jsou v dodávce E/A zjištěny nedostatky v rozporu s tím, co bylo odsouhlaseno, odpovědnost E/A za vady bude trvat po dobu 12 měsíců od data zakázky, ale ne déle než 18 měsíců od data fakturace.

Odpovědnost E/A zahrnuje následující:

 • Ve výše uvedeném období se E/A zavazuje odstranit všechny závady dodaného zboží opravou nebo výměnou, podle uvážení E/A.
  •     Povinnost společnosti E/A odstranit vady je podmíněna schopností zákazníka prokázat, že dodané systémy jsou vadné a dokumentací o správném uložení systémů, o správném instalování systémů a jejich správném uvedení do provozu a že vše proběhlo v souladu s pokyny k montáži dodané společností E/A.
 • Závazky E/A zanikají, pokud byly zároveň se zbožím dodaným  E/A použity komponenty které nebyly vyrobeny či schváleny společností E/A.  Závazky neplatí v případě nevhodného či nesprávného použití dodaného zboží včetně odchylek, které se vztahují k odsouhlaseným specifikacím.
 • Povinnosti E/A zahrnují pouze platby a materiály které jsou přímo spojeny s nápravou závad. Všechny další výdaje spojené se závadou, včetně dopravy, odstupného, příspěvků na pobyt, ubytování a nákladů na likvidaci nebo zničení vadných částí se E/A netýkají. Zákazník nese veškeré náklady na demontáž, návrat a přepravu, opravu a uvedení do provozu atd.
 • Všechny práce jsou prováděny podle návrhu materiálu, popisu a výkresů zákazníka. Zákazník zajistí, že dodání je dostatečné a/nebo přiměřené pro řešení zákazníkova problému ve vztahu ke kapacitě i ve všech ostatních ohledech. Zákazník zaručuje, že veškeré informace a tvrzení jím poskytnutá jsou přesná a úplná a že výkresy, dodané společností E/A, jsou schváleny zákazníkem a používány v souladu s danými informacemi. 
 • Objednávka je vyřízena v souladu s informacemi v zákazníkově objednávce a jakýmikoliv dalšími informacemi obdrženými od zákazníka týkajícími se objednané služby. Společnost E/A nepřebírá žádnou odpovědnost za chyby nebo opomenutí ve službě způsobené obsahem informací obdržených od zákazníka.
 • E/A nepřebírá žádnou projektovou, designovou ani strukturální zodpovědnost za chyby a/nebo závady související s použitím nebo nevyužitím vyrobených produktů. 
 • Odpovědnost společnosti E/A se vztahuje  pouze na vady, které se vyskytnou při pracovních podmínkách uvedených v dohodě za předpokladu, že zásilka byla použita správně. Odpovědnost společnosti E/A se nevztahuje na vady způsobené materiálem dodaným zákazníkem, nesprávně provedenou přípravnou prací na straně zákazníka a okolnosti ke kterým došlo po převzetí včetně závady způsobené nedostatečnou údržbou nebo nesprávným zacházením ze strany zákazníka, změny v doručení způsobené zákazníkem bez písemného souhlasu společnosti E/A, nesprávné opravy na straně zákazníka a obvyklé opotřebení a poškození. 

Společnost E/A nenese odpovědnost za chyby jiné než výše uvedené. Toto platí pro všechny provozní ztráty, které mohou být způsobeny vadou včetně ztráty zisku a další finanční ztráty. Toto omezení odpovědnosti společnosti E/A neplatí, pokud je společnost E/A vinna hrubou nedbalostí.

Kromě výše uvedeného se společnost E/A zříká veškeré odpovědnosti za dodané produkty, což je důvod, proč zákazník nemůže objednávku zrušit, vyžadovat proporcionální slevu nebo náhradu, či plně nebo částečně zadržet kupní cenu. E/A nabízí dvě různá záruční schémata, která mohou doplnit výše uvedené podmínky.

E/A nabízí dva různé záruční plány, které mohou doplnit výše popsané podmínky. Do značné míry je zákazník chráněný jedním ze dvou záručních plánů uvedených v „Osvědčení o záruce společnosti E/A“.

 

Odpovědnost za výrobek

Společnost E/A odpovídá a/nebo zaplatí odpovědnost za výrobek v souladu s ustanoveními Dánského zákona o odpovědnosti za výrobek a společnost E/A nemůže být odpovědna na žádném jiném základě. Odpovědnost společnosti E/A je omezena na celkem 5.000.000 DKK pro veškeré škody na výrobku a/nebo odpovědnost za výrobek za jeden kalendářní rok.

Sériové poškození, tj, poškození na různých položkách, ale z jednoho a téhož důvodu se považuje za jednu škodu a odpovědnost společnosti E/A je omezena na celkem 5 000 000 DKK ročně za každé poškození výrobku a/nebo odpovědnost za výrobek za kalendářní rok.

Zákazník pojistí E/A  v rozsahu odpovědnosti E/A vůči třetím osobám, jejich nárokům na náhradu škody a ztrát, za které společnost E/A, podle výše uvedeného omezení odpovědnosti, nezodpovídá zákazníkovi, nebo které překračují předepsanou maximální částku.

Společnost E/A nenese žádnou odpovědnost za provozní ztráty, ztráty zisku, nebo jiné nepřímé ztráty.

Pokud třetí strany předloží žádost o náhradu škody jedné ze stran v souladu s tímto bodem, tato strana okamžitě informuje druhou stranu. E/A a zákazník jsou povinni nechat se žalovat u stejného soudu, nebo arbitrážního soudu, který se zabývá nároky na odškodnění proti jednomu z nich kvůli škodě o které se tvrdí, že byla způsobena doručením. 

 

Omezení odpovědnosti

U nároků týkajících se plnění nebo nesplnění závazků společnosti E/A podle této smlouvy, zákazník má nárok na náhradu přímých ztrát s následujícím omezením:

 • Odpovědnost společnosti E/A je omezena na přímé ztráty/ škody a bez ohledu na povahu a příčinu nároku se omezí na částku faktury za službu, která způsobila škodu/ztrátu nebo která zapříčinila, nebo je přímo spojena s reklamací. Závazek nesmí přesáhnout 100.000 DKK za škodu za rok.  
 • Sériové poškození, tj, poškození na různých částech, ale z jednoho a téhož důvodu se považuje za jednu škodu a odpovědnost společnosti E/A je omezena na celkovou částku 100 000 DKK za rok.

E/A není v žádném případě odpovědná za zákazníkovy ztráty zisků, jeho ztráty úspor nebo jiné nepřímé ztráty nebo následné škody, vyplývající z použití nebo neužívání prodaného zboží bez ohledu na to, zda byla společnost E/A informována o možnosti takových nároků.

 

Vyšší moc

E/A  neodpovídá za nedostatečné nebo zpožděné plnění smluv je-li způsobeno vyšší mocí, válečnými činy, poruchami, občanskými nepokoji, vládními intervencemi, nebo zásahy veřejných orgánů, požárem, stávkou (i pokud ovlivní pouze E/A ), blokováním nebo zákazem vývozu a/nebo dovozu, nedostatečnými nebo vadnými dodávkami subdodavatelů, nedostatkem pracovní síly nebo paliva nebo jinými okolnostmi mimo kontrolu společnosti E/A, které mohou zpozdit nebo zabránit výrobě a dodávce prodávaného zboží.

Pokud je bezchybné nebo včasné dodání dočasně znemožněno jednou nebo několika výše uvedenými okolnostmi, dodávka bude odložena o dobu odpovídající době trvání překážky plus přiměřené období, které umožní vrácení situace do normálu. Dodání v takto odložené lhůtě musí být považováno za včasné ve všech ohledech. Pokud lze očekávat, že překážka zabraňující dodávce zboží bude trvat déle než 8 týdnů, jak E/A tak i zákazník mají právo zrušit smlouvu bez toho, aby to bylo považováno za vážné porušení smlouvy. 

 

Zrušení objednávky

Standardní produkty

Pokud E/A schválí částečné nebo úplné zrušení objednávky standartního produktu který nebyl vyroben na objednávku zákazníka, zákazník zaplatí za zrušení následnou částku:

 • U objednávek zrušených do 5 pracovních dnů po odeslání potvrzení o přijetí objednávky, platí zákazník 10% z částky objednávky.
 • U objednávek zrušených více než 10 pracovních dnů před plánovaným odesláním zákazníkovi, platí zákazník 50% částky objednávky.
 • U objednávek zrušených méně než 10 dnů před plánovaným odesláním zákazníkovi, zákazník zaplatí 100% částky objednávky.

Běžně nevyráběné produkty

Pokud E/A odsouhlasí částečné nebo úplné zrušení objednávky pro běžně nevyráběný výrobek, který je vyroben na objednávku zákazníka, zákazník zaplatí za zrušení následnou částku:

 • U objednávek zrušených před začátkem výroby zaplatí zákazník 50% částky objednávky.
 • V případě objednávek zrušených po zahájení výroby, zákazník zaplatí 100% výše objednávky.

Pokud E/A schválí částečnou nebo úplnou úpravu objednávky po zahájení výrobního procesu, zákazník je povinen uhradit výdaje spojené s úpravami. 

 

Vlastnictví

S omezeními vyplývajícími z povinných právních předpisů si E/A vyhrazuje právo na vlastnictví prodávaného výrobku až do doby, kdy je celková kupní cena a prodejní cena souvisejících dodávek, nákladů na dopravu a pojištění E/A hrazeného zákazníkem zaplaceno zákazníkem, nebo do doby, kdy je k dispozici dohodnutá jistina. Dokud toto není zajištěno, nemá zákazník právo na další prodej předmětu prodeje, nebo na jeho přemístění jakýmkoliv způsobem, který je v rozporu se zachováním vlastnictví společnosti E/A.

V případě, že je předmět prodeje zpracován nebo pozměněn, ale neztrácí své charakteristické znaky a vlastnosti, vlastnictví je zachováno tak, aby předělaný nebo pozměněný výrobek měl stejnou hodnotu, kterou měl před pozměněním nebo přepracováním.

Pokud zákazník zaplatil nebo zpřístupnil dohodnuté zajištění všech splatných částek a vlastnictví předmětu přešlo na zákazníka, E/A na toto žádost zákazníka potvrdí. 

 

Informace, stavební výkresy, instrukce, atesty

Společnost E/A si vyhrazuje právo provádět změny svých produktů bez upozornění za předpokladu, že tyto změny nesníží cenu produktu. Toto platí i pro již objednané produkty. E/A se zavazuje zasílat pokyny společně se všemi výrobky, aby byla zajištěna správná instalace, skladování a údržba. Jakákoli potvrzení, schválení a certifikáty, která nestanoví regulační požadavek, hradí zákazník.

 

Zacházení s osobními údaji

E/A je správce dat. Proto shromažďování a zpracovávání osobních údajů probíhá v souladu s Obecným nařízením o ochraně údajů, a společnost E/A shromažďuje a uchovává pouze osobní údaje, které jsou nezbytné pro zajištění profesionálního a řádného zacházení se zákazníkem, např. kontaktní informace.

Společnost E/A uplatňuje podpůrné IT systémy dodávané třetími stranami, které působí jako zpracovatelé dat. V této funkci podléhají třetí strany povinnosti mlčenlivosti o všech zpracovávaných informacích.

Společnost E/A nesmí předávat žádné osobní údaje třetím stranám bez souhlasu zákazníka.

Subjekt údajů/zákazník má právo na přístup k osobním údajům zpracovávaným společností E/A a v určitých případech na opravu, vymazání nebo vrácení jeho osobních údajů. Subjekt údajů si může přečíst více o svých právech na https://www.euroair.EU/EN/about-euro-air/cookies/

 

Příslušné zákony a místo konání soudních líčení

Jakýkoliv spor mezi stranami, který nemůže být vyřešen přátelsky, bude vypořádán podle Dánského práva buď arbitrážním řízením nebo Soudem v Koldingu, tak jak společnost E/A uzná za vhodné.

V případě že společnost E/A zvolí řešení sporu arbitráží, Arbitrážní soud rozhodne v souladu s „Pravidly zjednodušené arbitráže Dánského arbitrážního institutu“.

Arbitrážní soud je jmenován dánským Arbitrážním institutem v souladu s výše uvedenými pravidly.

U Arbitrážního soudu je jeden arbitr s právnickým vzděláním. Arbitr je jmenován Dánským Arbitrážním Institutem. Strany mohou společně navrhnout arbitra ne později, než vyprší lhůta pro odpověď žalovaného.

Je dohodnuto, že místem arbitrážního řízení je Vejen.

Dánské soukromé mezinárodní právo, které odkazuje na zahraniční zákony, stejně jako Úmluva o smlouvách pro mezinárodní prodej zboží (CISG) neplatí.

 

 

Datum poslední revize: 01/2020

Podmínky ke stažení v PDF

Ozvěte se nám

Nevíte si rady a potřebujete poradit?

Naši odborníci vám rádi zodpoví jakýkoliv dotaz ohledně podmínek i projektu.

S námi máte jistotu odpovědi na Váš požadavek do 24 hodin

Kontakty
Nastavení soukromí a cookies 🍪

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

 

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.